Horsier paardenhaar sieraden
Resi van de Ven
Voordijk 15
5451 HR
Mill
E-mailadres: info@horsier.nl
kvk nr:59819669
btw nr:45319686B01


1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Horsier

1.2 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de afnemer deze voorwaarden accepteert. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na schriftelijke bevestiging van Horsier.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Horsier.
Horsier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Horsier dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.2 Alle producten worden specifiek voor de afnemer gemaakt. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

3 Prijzen en betalingen
3.1 Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend gedaan. Alle door Horsier in de webwinkel gehanteerde prijzen zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief een gedeelte van de verzendkosten. Horsier behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

3.2 Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling per bank of giro, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuur- of opdrachtdatum.

4 Levering
4.1 De bestelde goederen worden na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling binnen vier weken verzonden. Indien bestelde artikelen niet volledig of niet geleverd kunnen worden en de afnemer reeds heeft betaald, zullen de reeds te veel betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt dan tevens de overeenkomst ontbonden.

4.2 De door Horsier opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden. Voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn is Horsier niet aansprakelijk.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.4 Het risico van de te leveren producten gaat over op de afnemer zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de afnemer in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan Horsier zijn altijd voor rekening van de afnemer.

5 Communicatie
5.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Horsier, dan wel tussen Horsier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Horsier, is Horsier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Horsier.

6 Overmacht
6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Horsier ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Horsier gehouden is tot enige schadevergoeding.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Horsier en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend.

7 Klachten en garantie
7.1 Klachten moeten binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Horsier worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de afnemer tegenover Horsier, betrekking hebbend op gebreken in de door Horsier geleverde producten, vervalt indien de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld en/of de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd.

7.2 Horsier verbindt zich tegenover de afnemer zaken te leveren zo goed mogelijk overeenkomen met de afbeelding en beschrijving in de webwinkel. De afnemer dient echter rekening te houden met kleine afwijkingen in de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de afnemer niet het recht de ontvangst van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Horsier te verlangen.

7.3 Horsier geeft een garantie van twaalf maanden op constructie fouten. Uitgesloten van deze garantie zijn slijtage en gebruikssporen. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien de afnemer het sieraad in contact heeft gebracht met water of andere vloeistoffen of wanneer de richtlijnen volgens het bij het product meegeleverde onderhoudsformulier niet worden opgevolgd. Bij schade aan het haar kan het sieraad (mits er voldoende haar aanwezig is) op kosten van de afnemer worden hersteld.

8. Diversen
8.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst van Horsier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Horsier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.2 Horsier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

8.3 Indien Horsier wegens enige reden schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (excl. omzetbelasting) van de betreffende goederen of diensten.

9 Toepasselijk recht
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

9.2 De gegevens die door u worden ingevuld, worden geregistreerd conform de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en worden uitsluitend gebruikt om u de gevraagde informatie te verstrekken en om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.Hieronder volgen de voorwaarden van Klarna, deze zijn alleen van toepassing wanneer u kiest voor achteraf betalen.


Wanneer u later Betalen kiest, bieden wij u de mogelijkheid om op een vervaldag te betalen 14 dagen na verzending van de goederen of tickets / beschikbaarheidsdatum van de diensten of digitale inhoud. We wijzen onze vordering tot betaling op uw aankoop toe aan Klarna Bank AB ("Klarna"). Klarna stuurt u een betalingsinstructie om direct aan Klarna te betalen. Voor contactgegevens en meer informatie over Klarna, ga naar: klarna.com .

Betaal pas nadat u uw bestelling heeft ontvangen!
Klarna biedt kopers bescherming van de koper, wat betekent dat u als consument bijvoorbeeld niet hoeft te betalen voor de bestelde goederen totdat u ze hebt ontvangen en dat Klarna u zal helpen met problemen in verband met uw aankoop.

Ga voor meer informatie en instructies naar: https://www.klarna.com/nl/aankoopbeschermingklarnas-aankoopbescherming-voor-consumenten/ .

Kosten en vergoedingen
We rekenen een factuurbedrag van € 0 per aankoop.

Als Klarna niet de volledige betaling heeft ontvangen op de vervaldatum vermeld op de factuur, ontvangt u een eerste gratis herinnering per e-mail met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. De herinneringskosten voor een tweede herinnering bedragen € 7,50 voor aankopen onder € 20 en € 13,50 voor aankopen van € 20 of hoger. In het geval dat Klarna na de eerste en tweede aanmaning geen betaling ontvangt, wordt de factuur verzonden naar incasso, waarbij de kosten maximaal 15% van het gefactureerde bedrag kunnen bedragen met een minimale incassoprovisie van € 40, -.

Kredietcontrole en afhandeling van uw gegevens door Klarna
Als u later betaalt, zal Klarna uw kredietwaardigheid beoordelen. Zie Klarna`s Privacyverklaring voor een volledige beschrijving van hoe Klarna omgaat met uw persoonlijke gegevens.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2022 Horsier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel